Pakume detailplaneeringu koostamise teenust. Meie ettevõtte, kui plaaneringu koostaja, ülesandeks on lisaks planeeringulahendusele suhtlus nii kohaliku omavalitsuse kui planeeringu tellija vahel. Detail-planeeringud koostades soovime pakkuda otstarbekat, esteetilist, majanduslikult kasulikku ja loodussäästlikku, jätkusuutlikku ja paindliku lahendust. Eelkõige pakume aga meeldivat koostööd ja korralikku tööd! Planeeringute koostamisel on meie tugevuseks kogemused nii planeeringute koostaja rollis kui ka kohaliku omavalitsuse rollis.

Detailplaneeringu koostamise protsessi osapooled on 1) kohalik omavalitsus – otsustaja; 2) planeeringu tellija – huvitatud isik ja planeeringust kasusaaja ja planeeringu rahastaja; 3) planeerija – spetsialist, kes koostab planeeringulahenduse. Lisaks tuleb protsessi kaasta ka naabrid, krundiomanikud, kooskõlastajad, tehnovõrguvaldajad, laiem avalikkus jt isikud kes on puudutatud planeeringulahendusest.

Detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku:
 1) hoone püstitamiseks;
 2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
 3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
 4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga lahendatakse mitmed ülesanded (vt Planeerimisseaduse §126 lõige 1 punktid 1-22). Nende seas peamised on planeeringuala kruntideks jaotamine; krundi hoonestusala määramine; krundi ehitusõiguse määramine; detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine; ehitise ehituslike tingimuste määramine; ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine; liikluskorralduse põhimõtete määramine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; kuja määramine; servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine jpt.

Koostame teile nõutele vastava detailplaneeringu, mille koosseisu kuulub seletuskiri ja 5 joonist: asendiplaan, olemasoleva olukorra joonis, funktsionaalsete seoste joonis, põhijoonis, mis kirjeldab planeeringulahendust ja illustreerivad joonised.

Pakume detailplaneeringute koostamist Lõuna-Eestis: Tartumaal, Põlvamaal, Võrumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Jõgevamaal. Kuid võtame vastu päringuid ka üle kogu Eesti.

Detailplaneeringu hind sõltub: 1) planeeringuala keerukusest: kas alal asub kitsendusi põhjustavaid objekte, kas on üldplaneeringuga kooskõlas või on üldplaneeringut muutev jne; 2) planeeringuala suurusest ja loodavate kruntide arvust.

Ootame teie päringuid kodulehel oleval pakkumise vormist või otse meilile paaborprojekt@gmail.com. Pakkumise küsimisel palume lisada kindlasti planeeringuala asukoha (sobib nii joonise kujul kaardil kui ka katastriüksuse numbrite järgi) lisaks kirjeldada täpselt, mis on teie ootused detailplaneeringule (palju krunte loodakse jne) ja kas kohalikust omavalitsusest on saadud juba lähteülesanne või pole protsessi veel alustatud.